جزییات سهمیه‌بندی سوخت‌گیری بنزین در کشور

سخنگوی جایگاه‌داران سوخت: در استانها با کارت سوخت شخصی در هر بار ۳۰ تا ۴۰ لیتر می‌توان سوخت دریافت کرد و برای سوختگیری دوم باید ۴ ساعت از سوختگیری اول گذشته باشد.

 سهمیه کارت سوخت جایگاه‌دار از ۶۰ لیتر به ۳۰ لیتر تقلیل پیدا کرده است و محدودیتی ندارد.

 خودروهای عمومی در هر روز دو بار می توانند سوخت‌گیری کنند.

137