همکاران بهبهان صدا

 

اسامی همکاران پایگاه خبری تحلیلی بهبهان صدا

 

۱. پدرام کسائی – صاحب امتیاز و مدیر مسئول