اطلاعیه رهاسازی آب از سد مارون بهبهان

مدیر امور آب منطقه شرق خوزستان از رهاسازی آب از سد مارون بهبهان با دبی ٨٠ مترمکعب برثانیه از ساعت ۱۷امروز جمعه ۱۶ آبان ماه خبر داد.
مهدی خواجه پور گفت: به منظور افزایش دبی رودخانه های مارون و جراحی جهت کشت های دائم و پاییزه از روز جمعه مورخ ١۶ / ٠٨ /٩٩ ساعت ١٧ تا اطلاع ثانوی، رهاسازی آب از سدمارون با دبی ٨٠ مترمکعب برثانیه انجام می شود.
خواجه پور تاکید کرد که کلیه مردم می بایست از بستر و حریم رودخانه مارون و جراحی در مدت زمان رهاسازی فاصله گرفته و همچنین کلیه ارگان ها و ادارات ذیربط می بایست نسبت به رفع موانعی که باعث ایجاد خسارت و سوانح می گردند اقدامات لازم را انجام دهند.
دبیر شورای حفاظت منابع آب شهرستان بهبهان آخرین وضعیت سد مارون بهبهان را به شرح ذیل تشریح نمودند:
تراز فعلی ۶۴ /۴۶٩ متر
تراز حداکثر ۵٠۶ متر
حجم فعلی ۴۶۵ متر
حجم مفید ٣١٠ میلیون مترمکعب
حجم حداکثر ١١۴٨ میلیون مترمکعب
ورودی ١٠ مترمکعب بر ثانیه
خروجی ۶٠ مترمکعب بر ثانیه
که البته از ساعت ١٧ مورخ ١۶ /٠٨ /٩٩ خروجی سد مارون به ٨٠ مترمکعب بر ثانیه افزایش می یابد.

272