تراز مالی شهرداری بهبهان منتشر شد

 

به استناد بند۱۰ ماده ۸۰ قانون وظایف شوراهای اسلامی و همچنین ماده ۷۱ قانون شهرداری ها و در راستای تحقق شفافیت ، تراز مالی شهرداری بهبهان

مورخه ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ شامل درآمدها ، هزینه ها، بدهی و موجودی نقدی

جهت اطلاع عموم شهروندان گرامی منتشر می گردد.

 

 

 

 

247