تفاهم سپاه بهبهان و مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان بهبهان

تفاهم سپاه بهبهان و مرکز آموزش فنی و حرفه ای جهت برگزاری دوره های مهارت آموزی سربازان و بسیجیان

فرشین پودنچی ریس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان بهبهان در تشریح جزئیات این خبر گفت:  در جلسه با سرهنگ خیران پورفرمانده سپاه ناحیه مقاومت بسیج بهبهان، با توجه به تنوع در حرفه های آموزشی ،نظارت بیشتر در اجرای مهارت آموزی در محیط واقعی کار خواستار برنامه ریزی  برای سربازان و معرفی بسیجیان در مرکز و مساجد شدند.
سرهنگ خیران پور فرمانده بسیج ناحیه مقاومت بهبهان با اشاره به دستور مقام معظم رهبری مبنی بر مهارت آموزی برای سربازان و آمادگی آنان برای شروع فعالیت شغلی بعد از خدمت مقدس سربازی، برگزاری این دوره ها را گام و حرکتی ارزشمند در جهت متخصص و مهارت دار کردن جوانان و حرکتی رو به جلو دانست و خواستار رفع بعضی نواقص در تجهیزات با همکاری مرکز فنی و حرفه ای را خواستار شدند.
در پایان با معرفی رابط آموزشی بین هر دو اداره، برنامه ریزی بیشتر در جهت موارد آموزشی آزمون های سربازان و نیازهای آموزشی برای بسیجیان در دستور کار قرار گرفت.

287