این سامانه به نشانی www.jobwo.ir آماده ثبت نام از افراد بیکار تحت پوشش بهزیستی است و تنها  یک خط تلفن همراه برای ثبت نام افراد کافی است.

‌‌ آغاز به کار سامانه ثبت نام افراد بیکار و جویای کار تحت پوشش بهزیستی

 

این سامانه به نشانی www.jobwo.ir آماده ثبت نام از افراد بیکار تحت پوشش بهزیستی است و تنها  یک خط تلفن همراه برای ثبت نام افراد کافی است.

 

افرادی که اطلاعات آن‌ها در سامانه ثبت شده است به دو گروه تقسیم می‌شوند: کسانی که دارای مدرک دانشگاهی هستند و کسانی که مدارک فنی و حرفه‌ای دارند. این دو گروه  برای ۴ مدل اشتغال دولتی (جذب ۳ درصدی)، خصوصی، کارفرمایی و خویش فرمایی معرفی خواهند شد.

 

 

‌‌

28