سلسله نشست های سعدی خوانی

یکشنبه را به حضرت سعدی گره زدیم باشد که عشق وا کند از کار ما گره

 

سلسله نشست های سعدی خوانی

حکایت شماره ۴۲: یکی از صاحبدلان…

حکایت شماره ۴۳: بزرگی را پرسیدم…

از باب دوم گلستان

غزل ۹۴ با مطلع:

خورشید زیر سایه ی زلف چو شام اوست

تفسیر: استاد رجایی بهبهانی

زمان: یکشنبه ۲بهمن ماه ساعت ۱۸

مکان: خانه فرهنگ (خیابان کنار فرمانداری)

31