در سال آبی جاری ، بهبهان با ۳۰۴.۲ میلیمتر رتبه چهارم بارش استان خوزستان را داراست

۸۵ درصد میانگین سالیانه بارش بهبهان محقق شد

 

در سال آبی جاری ، بهبهان با ۳۰۴.۲ میلیمتر رتبه چهارم بارش استان خوزستان را داراست .

ادامه سال آبی نیز نرمال و فرانرمال پیش بینی شده که امیدواریم با تحقق آن بر ذخایر آبی بهبهان افزوده شود است.

294