نرخ نان در بهبهان، اعلام شد

نرخ نان در شهرستان بهبهان
تافتون دولتی با وزن چانه ۱۸۰ گرم ۵۰۰ تومان و آزاد با وزن چانه ۱۸۰ گرم ۶۰۰ تومان
لواش دولتی با وزن چانه ۱۸۰ گرم ۵۰۰ تومان و آزاد با وزن چانه ۱۸۰ گرم ۶۰۰ تومان
بربری دولتی با وزن چانه ۴۰۰ گرم ۱۲۰۰ تومان و آزاد با وزن چانه ۴۰۰ گرم ۱۵۰۰ تومان
سنگک دولتی با وزن چانه ۶۰۰ گرم ۱۷۰۰ تومان و آزاد با وزن چانه ۶۰۰ گرم ۲۰۰۰ تومان ( وزن نان ۴۲۰ گرم )
تنوری با وزن چانه ۲۱۰ گرم ۷۰۰ تومان
خشک بلوری دولتی یک کیلو گرم با پلاستیک ۵۰۰۰ تومان
خشک بلوری آزاد نوع ۳ یک کیلو با پلاستیک ۸۰۰۰ تومان
لواش تونلی یک کیلو گرم ۳۵۰۰ تومان
اتحادیه نانوایان بهبهان

342