نقش شورای شهر در بهبود مدیریت شهری و افزایش رضایتمندی مردم

#تبلیغات_انتخابات_۱۴۰۰

📝ستار رحیم زاده

🔺 نوشتار اول:

🔸مدیریت شهری یکی از مسائل مهم و نوین علوم سیاسی و در راستای اثربخشی تصمیمات مردمی و شهروندان بر مدیریت کلان است.در واقع قانون اساسی با مشارکت دادن مردم در اداره امور مربوط به خود،زمینه رشد و شکوفایی شهرها را فراهم می آورد؛اما متاسفانه در طول عمر شوراهای اسلامی به ویژه در شهرهای کوچک مانند بهبهان شاهد این هستیم که به خوبی از ظرفیت و نقش شوراها استفاده نشده است.این موضوع یا به علت عدم آگاهی مردم از نقش شوراها یا به دلیل عدم اشراف اعضای شورای شهر نسبت به وظایف و اختیارات خود بوده است.

🔸در هر دو صورت این موضوع آسیب های متعددی به مدیریت شهری وارد می کند.
بر آن هستیم در رشته نوشتارهایی این مفاهیم را به صورت ساده و شفاف بیان کنیم تا سطحی از آگاهی هم برای داوطلبین شورای ششم و هم برای مردم اتفاق بیفتد تا این تصور عمومی که نقش شوراهای شهر را تا حد یک ناظر شهرداری پایین آورده و تصور عمومی و باور غلطی از مساله مدیریت شهری را محدود به مدیریت شهرداری نموده،توضیح دهیم.

🔸مساله مدیریت شهری مساله ای فراتر از امور شهرداری است و شامل کلیه مسائل مربوط به یک شهر اعم از گسترش کالبدی،توسعه فضای سبز،امکانات رفاهی و تفریحی و سایر موارد مربوط به یک شهر می شود.

🔸در هر حال امروزه شهرها به عنوان محل تمرکز خیل عظیمی از مردم مهم ترین مرکز نقش آفرینان اقتصادی در حد کلان؛نیازمند برنامه ریزی دقیق و هدف گذاری های مشخص در مدیریت شهری است و شورای شهر به عنوان نهادی محلی به مثابه حکومتی محلی با بهره گیری از ظرفیت ها و امکانات بومی می تواند با ایجاد ثبات اقتصادی،ایجاد مشارکت سیاسی و اجتماعی مردم،حل بیکاری،ایجاد زیرساخت های اساسی برای عملکرد کارآمدی شهرها و … موجب افزایش رضایتمندی شهروندان شده و بهبود مدیریت عملکرد شهری را رقم بزند.

🔸در نوشتارهای بعدی به تفکیک به چگونگی عملکرد صحیح شورای شهر و ساز و کارهای ایجاد رضایتمندی مردم توسط شوراها خواهیم پرداخت.

*ستار رحیم زاده*

*کاندیدای ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر بهبهان*
*۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰*

188