یادداشت ها خوراک خبرخوان خوراک اتم

نوروز یک سنت دیرپا،یک جشن همگانی و آئینی فرخنده در ایران است که پایانِ سوز و سرما را جشن می گیرد و به استقبال بهار و رویش زمین می رود. برای استقبال از جشنِ بهار فقط سبزه های مادران و بانوان نیست که نشانه های فرا رسیدنِ بهار را مژده می دهند،که زیبا سازی شهر نیز چالشی زیبا برای شهرداری هاست که همزمان با نو شدن زمین،شهر را نیز نو و زیبا کنند.

زمزمه های تغییرات گسترده در فرمانداری های خوزستان

پدرام کسایی | پایگاه خبری بهبهان صدا: با تغییر در راس مدیریت استان و روی کار آمدن حسینی محراب به سمت استانداری خوزستان، زمزمه های تغییرات در فرمانداری های خوزستان…