یادداشت ها خوراک خبرخوان خوراک اتم

عطاءالله آموزیان، دانش آموخته دکترای تاریخ

مجلس اول مشروطه نماد ناکارآمدی وتقلید نابجا از نظام پارلمانی برآمده از انقلاب فرانسه بود. مجلسی که هیچ سابقه ای در ایران نداشت وزمانی بر اساس فرمان مظفری تاسیس…

عطاءالله آموزیان،دانش آموخته دکترای تاریخ:

ایرانیان باستان برخلاف تصور عامیانه، نه تنها از نظر نژادی، بلکه از نظر فرهنگ نیز خالص نبودند. بطور منطقی حفظ خلوص نژادی وحتی فرهنگی در شاهنشاهی عظیم هخامنشی وساسانی…

عطاءالله آموزیان، دانش آموخته دکترای تاریخ:

اسماعیلیه بنامهای مختلفی چون “باطنیه،تعلیمیه ،سبعیه ،” خوانده شده است. این آیین به دلیل اعتقاد به جدایی میان ظاهر وباطن تمام آیات قرآن وتعالیم دینی زیر مجموعه مذاهب باطنی…

عطاءالله آموزیان ،دانش آموخته دکترای تاریخ

بدان گونه که ازتاریخ دیرینه این سرزمین ،مخصوصا میراث ادبی وفرهنگی آن بر میاید ،ایرانیان هیچگاه از فکر واندیشه این سرزمین غافل نبوده اند. در آستانه عصر جدید، وبه…

عطاءالله آموزیان، دانش آموخته دکترای تاریخ:

منصوره اتحادیه، از جمله زنانی است که در یک خانواده قجری زاده شده بود وزندگی خاندانش موضوع پژوهش تاریخ نگاران است،خودرا از درون یک داستان تاریخی بیرون کشید، تاریخ…

عطاءالله آموزیان، دانش آموخته دکترای تاریخ

جلال آل احمد، علی شریعتی، احسان نراقی، سه نمونه روشنفکری پیش از انقلاب ۵۷ بودند که با وجود تفاوتهایی که با همدیگر داشتند، در ضدیت با مدرنیته همدل بودند….

عطاءالله آموزیان، دانش آموخته دکترای تاریخ

غزل:   صلاح کار کجا ومن خراب کجا/ببین تفاوت ره کز کجاست تا به کجا.   دلم زصومعه گرفت وخرقه سالوس/کجاست دیر مغان وشراب ناب کجاست.   چه نسبتست به رندی وصلاح وتقوی/ سماع وعظ…