نتیجه نهایی شمارش آرا در بهبهان

۱ سعید جلیلی: (   ۲۰۶۲۴ رای)

۲مسعود پزشکیان: ( ۱۹۷۳۸ رای)

۳ محمدباقر قالیباف: (  ۶۳۳۶ رای)

۴ مصطفی پورمحمدی: ( ۳۱۶  رای)

 

میزان مشارکت در بهبهان: ۳۷ درصد

 

208