میزان مشارکت در مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری تا ساعت ۱۳ در بهبهان:

مشارکت شهروندان بهبهان در انتخابات از مرز ۲۰ هزار رای گذشت.

 

(درصد مشارکت تا این ساعت: ۱۴ درصد)

66