اطلاعیه امورآب منطقه شرق خوزستان

شرایط کشت موقت در اراضی بستر سیلابی رودخانه ها و مسیل ها

به گزارش پایگاه خبری بهبهان صدا، امورآب منطقه شرق خوزستان در اطلاعیه ای آئین نامه مربوط به کشت موقت در بستر و حریم رودخانه ها، مسیل ها را تشریح کرد.

به اطلاع کلیه مردم عزیز شهرستان بهبهان رسانده می شود که براساس ماده ۷ آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها، مسیل ها و … مصوب ۱۳۷۹ هیات محترم وزیران کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند اراضی بستر سیلابی رودخانه ها و مسیل ها که قابلیت کشاورزی را دارند جهت  کشت موقت اجاره نمایند.
مراحل و مدارک موردنیاز به شرح ذیل می باشند:
۱-مراجعه به امورآب منطقه شرق خوزستان به آدرس بهبهان-خیابان شهید پیشبهار-نبش بلوار صفا و ثبت درخواست اجاره اراضی بستر سیلابی.
۲-ارایه نقشه مختصات دار محدوده مورد درخواست.
۳-کپی شناسنامه و کارت ملی متقاضی.
۴-تشکیل پرونده در امورآب و استعلام از اداره های جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست و دریافت پاسخ استعلامات.
۵-تهیه گزارش کارشناسی و نقشه حد بستر اراضی محدوده مورد درخواست توسط کارشناس مهندسی رودخانه منطقه شرق.
۶-ارسال پرونده به کارگروه استانی اجاره بستر رودخانه و مجاری آبی در سازمان آب و برق خوزستان.
۷-درصورت موافقت کارگروه مربوطه دعوت از کارشناس منتخب هیات مدیره سازمان آب و برق خوزستان یا کارشناس رسمی دادگستری جهت تعیین اجاره بها یک ساله اراضی بستر سیلابی.
۸-پرداخت اجاره بها از متقاضی.
۹-تهیه پیش نویس قرارداد اجاره اراضی بستر سیلابی به مدت یک سال توسط امورآب و ارسال به ستاد سازمان آب و برق خوزستان.
۱۰-امضا قرارداد اجاره اراضی بستر سیلابی توسط نمایندگان محترم هیات مدیره و مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان.
۱۱-تحویل یک نسخه از قرارداد به متقاضی و تحویل اراضی مذکور.
۱۲-نظارت بر اراضی مورد اجاره توسط کارشناسان مهندسی رودخانه منطقه شرق و گروه گشت و بازرسی.

167