به مناسبت هفتم دی و سالروز تاسیس نهضت سواد آموزی

 

به مناسبت هفتم دی و سالروز تاسیس نهضت سواد آموزی

🖋️نوشتاری از معصومه جعفری اصل.

چیستی، دانائی فرد است بر پدیده‌ها؛ مانند دانستن فرمول‌ها و قاعده‌های فیزیک و شیمی و … .
چگونگی، دانایی فرد است بر چگونگی رخداد رویدادها. دانش چگونگی، مهارت و توانایی اقدام مبتنی بر دانش چیستی است. برای مثال، «فرد می‌داند چگونه ماشین به حرکت در می‌آید» (دانش چیستی) متفاوت است با «فرد می‌داند چگونه ماشین را به حرکت در آورد» (دانش چگونگی).
آن چه در مدرسه، به فرد آموزش‌ می‌دهند بیشتر دانش چیستی است تا دانش چگونگی. در حالی که آن‌‌ چه در زندگی بیشتر بدان نیازمند است، دانش چگونگی است تا دانش چیستی!
بدون دانش چگونگی، مهارت‌های زندگی یاد گرفته نمی شوند. این که چگونه با دیگران می توان ارتباط برقرار کرد؛ چگونه زمان خود را مدیریت کرد و … .
حضرت علی خطاب به فرزندش امام حسن‌ مجتبی می‌فرمایند:
“فرزندم کسی‌ که به فقر دچار شود، چهار خصلت در او به وجود می آید; ضعف در یقین، نقص در عقل، سستی در دین، کم‌حیایی در چهره. پس از فقر به خدا پناه می‌بریم!!!
البته که فقر هم تعاریف مختلفی دارد و در مواقع لزوم، معنی و مفهومش با آنچه که در باور عامه متصور است فرق می کند و فرقی هم نمی کند که در کجای جهان باشید; فقر, فقر است و گرسنگی, گرسنگی. فقیر، همیشه فقیر است و دارا همیشه دارا. یکی از شدت بی پولی فقیر است، یکی از لحاظ خونی فقیر و دیگری از شدت جهل، هر چند که تحصیل کرده باشد و متمول و در سلامت کامل. بدترین نوع فقر در جوامع مختلف هم از نوع آخریست که چنان چه نادانی نباشد، نکبت و بیماری و‌ بیچارگی هم از آن جوامع رخت بر می بندند.
چند بیت شعر، همیشه ورد زبانم می باشد که آخر سر هم معلوم نشد از مولاناست یا ابن یمین یا ملا احمد نراقی. البته جهل از بنده ی نوعی نیست، بلکه این اشعار را منتسب دانسته اند به این شعرا، ولی آنچنان زیبا سروده شده که دو بیتش به اندازه ی دو صفحه نوشتن در خود معنی و مفهوم دارد!!!
آن کس که نداند و نداند که نداند
در جهل مرکب، ابد الدهر بماند

آن کس که نداند و بداند که نداند
لنگان خرک خویش، به مقصد برساند
عزمی راسخ نیاز بود که نرخ بیسوادی در قشر زیر پنجاه ساله ی کشور را به سه درصد از کل جمعیت رساند. کنیم در ایرانمان، فقیر و بیسواد نداشته باشیم.

94