طرح تلفیقی، ساماندهی کارکنان دولت، سر در گمی آموزش دهندگان نهضت سواد آموزی

طرح تلفیقی، ساماندهی کارکنان دولت، سر در گمی آموزش دهندگان نهضت سواد آموزی

به قلم معصومه جعفری اصل
نهضت سواد آموزی، این نهاد انقالبی که با هدف رفع جهل و بیسوادی در جامعه ی ایرانی بنا نهاده شد، هماره نیروهائی داشته
که بدون هیچ چشم داشتی از هیچ بنی بشری، فقط در جهت تالش برای ریشه کنی این معضل بزرگ بوده و اجرشان را در وهله
ی اول از ذات مقدس الهی خواسته اند و بعد هم چشم امیدشان به استخدام در آموزش و پرورش بوده است.
متاسفانه در طی سالیان اخیر و با توجه به نرخ درخشان ۹۷ درصد باسوادی در کشور، سوادآموز برای همه ی آموزشیاران یا
آموزش دهندگان پیدا نمی شود و آنهائی هم که هستند، در نقاط دور و غیر قابل دسترسی روزانه می باشند. همین عوامل سبب
ایجاد نوعی رقابت بسیار تنگاتنگ و گاه همراه با دلخوری در بین همکارانی شده که اگر مانند دیگر نیروهای تحت قرارداد آموزش
و پرورش، در کالس های آماده، به تدریس می پرداختند؛ چه بسا همکاری های بسیار دوستانه و جذابی را با همدیگر انجام می
دادند. وضعیت بغرنج کمبود سواد آموز، طرح موسوم به تلفیقی، راستی آزمائی ها و نظارت بسیار شدید، شایعاتی مبنی بر عدم
استخدام نیروهائی که در سال ۱۴۰۱ نتوانسته اند کالسی را جاری کنند و عواملی از این دست، سبب شده که جوی از اضطراب،
نگرانی، اعتراض و پرخاش، خرید و فروش کدهای ملی افراد بیسواد توسط عده ای سودجو و…. در بین همکاران عموما خانم
)به دلیل جمعیت باالی هشتاد درصدی همکاران خانم در سازمان نهضت سواد آموزی( به وجود بیاید.
هستند افراد زیادی که بعد از این که کالس خودشان را جاری کرده، کدهای اضافه در لیست شان را ب ه همکاران دیگر می دهند تا
آنها نیز بتوانند پس از گذشتن از هفت خان مراحل تایید کالس توسط ادارات، کالسی جاری کرده و فعال باشند؛ خدایشان اجر دهد.
همچنین، هستند عده ای قلیل و سودجو که در این بین، کیسه دوخته و کدهای ملی بیسوادانی که در اختیارشان هست را به نرخ
های باال به عزیزانی که هنوز کالس نگرفته اند، می فروشند یا مبادله ی تهاتری انجام می دهند. اگر سازمان متبوع ما بتواند در
سامانه ی سواد، گزینه ی پاالیش بیسوادان را قابل دسترس برای آموزش دهندگان کند، بساط سودجویانی از این دست نیز جمع
خواهد شد.
در پایان امیدواریم که با قانون شدن طرح ساماندهی کارکنان دولت و تعیین تکلیف نیروهای خدوم نهضت سوادآموزی در کنار
سایر کارکنان شرکتی، مقداری از آالم آنها تسکین یافته و به مدد الهی و مساعدت مجلس و دولت محترم، بساط رانت و حق خوری
های عده ای جمع شود و منویات خیر رهبری معزز جمهوری اسالمی ایران سبب آرامش دل های چند صد هزار نیروی شرکتی
و چند میلیون خانواده گردد.

84