به گزارش بهبهان صدا، علی رغم امادگی کامل برگزار کنندگان جشنواره نرگس برای شروع این جشنواره از ظهر امروز، به علت بارش های ناگهانی جشنواره گل نرگس برگزار نخواهد شد

 فوری / لغو جشنواره گل نرگس بدلیل بارندگی

 

 

به گزارش بهبهان صدا، علی رغم امادگی کامل برگزار کنندگان جشنواره نرگس برای شروع این جشنواره از ظهر امروز، به علت بارش های ناگهانی جشنواره گل نرگس برگزار نخواهد شد

28