نصب پارچه و جریمه نقدی یک واحد صنفی نانوایی به دلیل کم فروشی در بهبهان

 

به گزارش صدای بهبهان به نقل از روابط عمومی اداره صمت در راستای بازرسی های به عمل آمده توسط بازرسان اداره صمت و اتاق اصناف از سطح بازار و ارسال پرونده تخلفات واحدهای صنفی به اداره تعزیرات حکومتی بهبهان، یک واحد صنفی نانوایی بدلیل تخلفات مکرر کم فروشی با صدور حکمی از سوی اداره تعزیرات حکومتی به جریمه نقدی و نصب پارچه به مدت ۱۴ روز محکوم گردید که پس از قطعی شدن حکم، جریمه نقدی وصول و حکم نصب پارچه اجرا شد.

248