پلمپ بانک سپه شعبه بهبهان توسط کارشناسان بهداشتی معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی شهرستان بهبهان

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی بدلیل عدم رعایت پروتکل های بهداشتی ، روز چهارشنبه بیست و نهم دیماه یکی از شعب بانک سپه توسط کارشناسان بهداشت معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی با همکاری بازرسی فرمانداری پلمپ شد

238