رئیس جدید سازمان استاندارد معرفی شد

🔹با حکم رئیس جمهور، مهدی اسلام پناه به عنوان رئیس سازمان ملی استاندارد انتخاب شد.

🔹پیش از این و با حکم حسن روحانی، شریعتی استاندار سابق خوزستان عهده دار ریاست سازمان ملی استاندارد بود

255