مدیر امور آب منطقه شرق خوزستان

رهاسازی آب از سد مارون

مدیر امور آب منطقه شرق خوزستان در اطلاعیه ای از رهاسازی آب از سد مارون با دبی ٧۵ مترمکعب برثانیه خبر داد.

مدیر امور آب منطقه شرق خوزستان در اطلاعیه ای از رهاسازی آب از سد مارون با دبی ٧۵ مترمکعب برثانیه خبر داد.

متن این اطلاعیه بشرح زیر است:
به استحضار می رساند از تاریخ ٢۶ /٠۴/ ١۴٠٠ ساعت ٧ صبح به مدت ١٠ روز از سد مارون در مسیر رودخانه مارون با *دبی ٧۵ مترمکعب بر ثانیه* آغاز خواهد شد. لطفا دستور فرمایید جهت جلوگیری از خسارات مالی و جانی به روستاییان، عشایر، دامداران و مسافرینی که قصد اسکان و یا تردد را دارند و همچنین پروژه ها و طرح های اجرایی، دستورات و اطلاع رسانی لازم را صادر نمایید.
این پیام به منزله نامه رسمی بوده و در تاریخ ٢۴ تیرماه سال ١۴٠٠ ساعت ١٣ ارسال گردیده است.

مهدی خواجه پور
مدیرامورآب منطقه شرق خوزستان

575