پایان کار پیمانکار توانمند تنظیف شهرداری بهبهان

پدرام کسایی

مدیرمسئول پایگاه خبری صدای بهبهان

مردم بهبهان هنوز فراموش نکرده اند چند سال قبل را، که بدلیل اعتصاب گاه و بیگاه پاکبانان زباله هایشان جمع آوری نمی شد و کوچه ها و معابر را بوی تعفن زباله فرا می گرفت.

ولی با انتخاب شرکت راهیابان فردا بعنوان پیمانکار تنظیف شهرداری بهبهان و بکارگیری ماشین آلات ویژه حمل زباله و در کنار آن نظم بخشی به نیروهای پاکبان، مشکلات جمع آوری و حمل زباله در بهبهان برای همیشه به فراموشی سپرده شد.

پاکسازی و شستشوی منظم معابرشهری، سنگ جداول و بلوارها و جوی و جداول با دستگاه های مکانیزه از یک سو و پرداخت منظم حقوق و دستمزد و مطالبات پرسنل از سوی دیگر توانست رضایت شهروندان و پرسنل را به همراه داشته باشد.

حال و پس از سه سال و نیم حضور شرکت راهیابان فردا بعنوان پیمانکار تنطیف شهرداری بهبهان، خبر رسیده که قرارداد این شرکت خوشنام و فعال امروز به پایان رسید و شرکتی دیگر بعنوان پیمانکار تنظیف با شهرداری بهبهان عقد قرارداد کرده است.

ضمن قدردانی از مجموعه مدیریتی شرکت راهیابان فردا، امیدواریم شرکت جدید بتواند خدمات رسانی مطلوب در حوزه تنظیف ارائه کرده و رضایت شهروندان و پرسنل خدوم پاکبان را بهمراه داشته باشد.

420