اطلاعیه رهاسازی آب از سد مارون بهبهان

مدیر امورآب منطقه شرق خوزستان از رهاسازی آب از سد مارون بهبهان با دبی ۶٠ مترمکعب برثانیهخبر داد.

مهدی خواجه پور با اعلام این خبر گفت: به منظور افزایش دبی رودخانه های مارون و جراحی جهت کشت های دائم و پاییزه از ساعت ٧ صبح روز شنبه ۱۰ آبان ماه تا اطلاع ثانوی رهاسازی آب از سد مارون با دبی ۶٠ مترمکعب برثانیه انجام خواهد شد.
خواجه پور تاکید کرد که کلیه مردم می بایست از بستر و حریم رودخانه مارون و جراحی در مدت زمان رهاسازی فاصله گرفته و همچنین کلیه ارگان ها و ادارات ذیربط می بایست نسبت به رفع موانعی که باعث ایجاد خسارت و سوانح می شوند اقدامات لازم را انجام دهند.
دبیر شورای حفاظت منابع آب شهرستان بهبهان آخرین وضعیت سد مارون بهبهان را به شرح ذیل تشریح نمودند:
تراز فعلی: ۵٩ /۴٧١ متر
تراز حداکثر: ۵٠۶ متر
حجم فعلی: ۴٩٣ متر
حجم مفید:  ٣٣٨ میلیون مترمکعب
حجم حداکثر:  ١١۴٨ میلیون مترمکعب
ورودی: ١٠ مترمکعب بر ثانیه
خروجی: ۴٠ مترمکعب بر ثانیه
که البته از ساعت ٧ صبح مورخ ١٠ /٠٨ /٩٩ خروجی سد مارون به ۶٠ مترمکعب بر ثانیه افزایش می یابد.

209