پلمب یک دفتر پیشخوان دولت بدلیل تخلفات بهداشتی در بهبهان

به گزارش ندای بهبهان در پی بازرسی های بهداشتی کارشناسان بهداشت محیط و حرفه ای معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی بهبهان، وز گذشته یک واحد دفتر پیشخوان دولت در شهر بهبهان به دلیل عدم رعایت پروتکل های بهداشتی و بعد از دریافت اخطاریه توسط کارشناسان بهداشت حرفه ای و همکاری کارشناسان ستاد سلامت محیط و کار معاونت بهداشتی شهرستان بهبهان و با حضور نماینده حقوقی دانشکده پلمپ شد.

323