پایان مهلت یک ماهه دادستان بهبهان به دانشکده علوم پزشکی برای اعلام اقدامات انجام شده برای برخورد با پدیده شوم زیرمیزی برخی پزشکان

امروز ۲ تیر پایان مهلت قانونی دادستان بهبهان به دانشکده علوم پزشکی بهبهان اعلام اقدامات انجام شده برای برخورد با پدیده شوم زیرمیزی برخی پزشکان است.

 

بر همین اساس و طبق صورتجلسه تنظیم شده در این خصوص درصورت استنکاف خاطیان از قانون، سیاست های تنبیهی و لغو پروانه طبابت در انتظار آن ها خواهد بود.

پدیده زیرمیزی گرفتن توسط برخی پزشکان متاسفانه یکی از معضلاتی است که موجب فشار به بیماران و همراهان آن ها در مراکز درمانی بوده که اعتراضات زیادی را در پی داشته و مدتی است از سوی مطالبه گران و رسانه های بهبهان و شخص دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بهبهان بعنوان یک مطالبه جدی در حال پیگیری است.

پایگاه خبری بهبهان صدا از رئیس دانشکده علوم پزشکی بعنوان متولی حوزه سلامت درخواست می کند با تعیین وقت در خصوص پدیده شوم زیرمیزی و اقدامات انجام شده از سوی این دانشکده برای پیشگیری و برخورد با این پدیده شوم پاسخگوی رسانه ها و افکار عمومی باشد.

132