هشدار سطح نارنجی هواشناسی

هشدار سطح نارنجی شماره ۲۰

مورخ ۲۲ مرداد ۱۴۰۱

اداره کل هواشناسی خوزستان


طی روزهای دوشنبه و سه شنبه وقوع دماهای ۴۹ و ۵۰ درجه و بالاتر در مناطق جنوبی،مرکزی،غربی و بخشهایی از شمال استان مورد انتظار است.

524